Shop Mobile More Submit  Join Login
Mass Effect 3 Rainmeter Skin V: 3.3 by Melllin Mass Effect 3 Rainmeter Skin V: 3.3 by Melllin
You can download Rainmeter from here.
You will need a programs called CoreTemp and Speedfan for the temperature display.

Mass Effect Skins:
Mass Effect (1) skin
Mass Effect 2 skin
Mass Effect Infiltrator skin

I suggest you to combine it with dreamscene wallpaper
and modified Start Button.

This skin is compatible with my language packages.

Full instructions and setup is available here.

This is the modification of Rainmeter skins, originally by darkstaruav: [link].


List of changes from the original:
Update: (24.10.12) Version 1.1.0: !CHANGE COLOR! Now you can change the colour of the skin by modifying the file Mass Effect 3 @ Settings Variables.inc You should change the values of ScinColor and FontColor2 to match the RGB code. The examples are given in the file.
Update: Version 1.1.2: Minor improvements.
Update: Version 1.2.0: !Hybrid colour change! Now you change the RGB code in the properties of each skin separately (you change: "SkinColor", "SC2", "SC3", "SC4", "SC5", "FontColor2", "FC3", "FC4", "FC5", "FC6", ), but you can switch colours by using the middle mouse button.
Update: Version 1.2.0: Added new Launcher, Abilities Bar , CPU use Bar and cpu temperature bar (vitality and shields) for 5 cores, or more.
Update: Version 1.3.0: Added Media Player.
Update: Version 1.3.2: Minor improvements.
Update: Version 1.4.0: Addet Recycle bin.
Update: Version 1.5.0: Addet Galaxy at War information. Note. To run the first time and later update the skin you need to do *.
Update: (24.11.12) Version 1.5.8: Added a programs that allows you to automatically update Galaxy at War skin**, fixed error in the program N7 Main HQ Download.exe

Update: (27.11.12) VERSION 2.0.0: !Updated Hybrid colour change! Now you change the skins colour in skin /Mass Effect 3/Color/Color.ini , by right clicking on colour, if you want different colour in its own variant of RGB, click "Edit RGB" and you change the value of SC1-13.
Update: (12.12.12) Version 2.0.3: Added Searching with Google Image, YouTube, Google Play...
Update: (19.12.12) Version 2.1.0: Added skin disabling computer after specified time, and now downloading data from N7 HQ is automatic. Note. To run the first time and later update the skin you need to do *.
Update: (21.12.12) Version 2.1.2: Minor improvements.
Update: (25.12.12) Version 2.2.0: Added down and upbar, and added last day banner.

Update: (06.01.13) VERSION 3.0.0: !Language Packs! The new system of changing the language of my skin, using language packs. Language packs are universal and fit any of my Mass Effect Rainmeter skins (if they have been approved by me). Skin default language is English. You can download other language packs here.
Update: (15.01.13) Version 3.0.3: Improved graphics
Update: (20.01.13) Version 3.1.0: Improved Galaxy at War (click on map to hide/show nebulas and mass relays roads, click hide to hide the names of parts of galaxy and show and show information about mother nebulas of known races) and improved Abilities bar and CPU meter (Now you can edit shares, the name and icon, by clicking Edit)
Update: (18.02.13) Version 3.2.0: Added Galaxy Map (based on :iconotvert:
Update: (07.03.13) Version 3.2.3: Added new banners and improved map graphics.
Update: (26.03.13) Version 3.3.0: Added new version of Galaxy at War (weekend challenge -> all challenges)

* First, go to [link]
Then log in to your Origin account and go intoGalaxy At War tab.
Copy the source code and replace the content of file Rainmeter/Skins/Mass Effect 3 PL/Galaxy at War/Mass Effect 3 N7 HQ.txt (remember to set the page language to English), and then refresh the skin . Repeat that action for side [link] and file Mass Effect 3 N7 HQ Assets.txt and also for [link] and file Mass Effect 3 N7 HQ Main.txt (Remember to login to your Origin account) (Repeat before each skin refreshes). You change the display name of Origin in Mass Effect 3 @ Settings Variables.inc

** Run programs Documents/Rainmeter/Skins/Mass Effect 3/Galaxy at War/N7 HQ GaW Download.exe N7 HQ Main Download.exe N7 HQ Rating Download.exe . If the programs themself does not work see ***.

*** - On page [link] log out and log back in to the Origin account (make sure you select "Remember me").
-On page [link] set the language to English
- In the internet browser, go to Internet Options / Security and change the security level to the lowest possible. Run the HQ GaW.exe, restore previous browser security settings.
- In the internet browser, go to Internet Options / Privacy and change the security level to the lowest possible run GaW.exe HQ, revert to the previous browser security settings.
- The final way, is to install the Microsoft Visual C # 2010 Express (or equivalent), open a new project (eg in the console), enter the address [link] and clicking on it while holding down the Ctrl. Then log in to your Origin account in the newly opened tab of the program.

Want more language of my Mass Effect skins? See it.

If you have ideas for new features, please write.

- I do not claim to be BioWare/EA Staff/Team.
- I do not claim rights to Mass Effect content.
- I do not profit from the project.
- All credit for the Mass Effect trademark, Mass Effect content, and any other content related to Mass Effect, is credited to BioWare/EA.

___________________________________________________

Program Rainmeter, potrzebny do uruchomienia tej skórki można ściągnąć tu.
Do obsługi temperatur będziecie potrzebować programów:CoreTemp i Speedfan.

Skórki Mass Effect:
Mass Effect (1)
Mass Effect 2
Mass Effect Infiltrator

Sugeruje połączyć to z tapetą dreamscene,
oraz ze zmodyfikowanym przyciskiem startu.

Ta skórka jest kompatybilna z moimi pakietami pakietami językowymi.

Pełna instrukcja obsługi i konfiguracji jest dostępna tutaj.

Oryginalnym autorem był darkstaruav: [link].


Lista zmian względem oryginału:
Aktualizacja: (24.10.12) Wersja 1.1.0: !Zmiana koloru! Teraz możecie zmieniać kolor skórki po przez modyfikowanie pliku Mass Effect 3 @ Settings Variables.inc Zmieńcie wartości zmiennych ScinColor i FontColor2 zgodnie z kodem RGB. Przykłady podane w pliku.
Aktualizacja: Wersja 1.1.2: Drobne modyfikacje.
Aktualizacja: Wersja 1.2.0: !Hybrydowa zmiana koloru! Teraz należy zmieniać kod RGB we właściwościach każdej skórki z osobna (zmieniacie: "SkinColor", "SC2", "SC3", "SC4", "SC5", "FontColor2", "FC3", "FC4", "FC5", "FC6", ), ale możecie przełączać do 5 kolorów po przez naciśnięcie środkowego przycisku.
Aktualizacja: Wersja 1.2.0: Dodano nowe meny otwierana, pasek umiejętności, Paski Temperatury I użycia procesora (paski żywotności i tarcz) dla nawet 5 rdzeni.
Aktualizacja: Wersja 1.3.0: Dodano Media Player.
Aktualizacja: Wersja 1.3.2: Drobne modyfikacje.
Aktualizacja: Wersja 1.4.0: Dodano widok kosza.
Aktualizacja: Wersja 1.5.0: Dodano ekran Galaxy at War. UWAGA. Żeby uruchomić tę skórkę po raz pierwszy i później aktualizować należy zrobić *.
Aktualizacja: (24.11.12) Wersja 1.5.8: Dodano programy które umożliwiają automatyczne aktualizowanie skórki Galaxy at War **, naprawiono błąd w programie N7 Main HQ Download.exe

Aktualizacja: (27.11.12) WERSJA 2.0.0: !Ulepszona Hybrydowa zmiana koloru! Teraz zmieniacie kolor skórek w /Mass Effect 3/Color/Color.ini , po przez kliknięcie koloru, jeśli chcecie inny kolor we własnym ustawieniu RGB kliknijcie "Edycja RGB" i zmieniacie wartości SC1-13.
Aktualizacja: (12.12.12) Wersja 2.0.3: Dodano wyszukiwanie Google Image, YouTube, Google Play...
Aktualizacja: (19.12.12) Wersja 2.1.0: Dodano skórkę wyłączającą komputer po upływie wskazanego czasu, oraz teraz ściąganie danych z N7 HQ jest automatyczne. UWAGA. Żeby uruchomić tę skórkę po raz pierwszy i później aktualizować należy zrobić *.
Aktualizacja: (21.12.12) Wersja 2.1.2: Drobne modyfikacje.
Aktualizacja: (25.12.12) Wersja 2.2.0: Dodano dolny i górny pasek na dodatkowe wskaźniki, oraz dodano sztandar Dnia Ostatniego.

Aktualizacja: (06.01.13) WERSJA 3.0.0: !Paczki Językowe! Nowy system zmiany języka moich skórek, z wykorzystaniem paczek językowych. Paczki językowe są uniwersalne i pasują do każdej z moich skórek Rainmeter Mass Effect (o ile zostały zatwierdzone przeze mnie). Podstawowy język skórek to Angielski. Możecie ściągnąć inne paczki językowe stąd.
Aktualizacja: (15.01.13) Wersja 3.0.3: Zmodyfikowana grafika.
Aktualizacja: (20.01.13) Wersja 3.1.0: Zmodyfikowana skórka Galaxy at War (kliknij na mapie żeby schować/pokazać mgławice i przekaźniki masy, klikni Ukryj, żeby ukryć nazwy części galaktyki i pokazać informacje o matczynych mgławicach znanych ras) i zmodyfikowany został pasek umiejętności i wskaźnik CPU (Teraz można zmienić akcje, nazwy i ikony, klikając Edycja)
Aktualizacja: (18.02.13) Wersja 3.2.0: Dodano mapę galaktyczną (wzorowaną na :iconotvert:
Aktualizacja: (07.03.13) Wersja 3.2.3: Dodano nowe sztandary i zmodyfikowana grafika mapy.
Aktualizacja: (26.03.13) Wersja 3.3.0: Dodano nową wersję skórki Galaxy at War (zadanie weekendowe -> wszystkie wyzwania)


* Po pierwsze odwiedźcie stronę [link].
Następnie zalogujcie się tam do swojego konta Origin i otwórzcie zakładkę Galaxy At War.
Skopiujcie kod źródłowy otwartej strony i zastąpcie nim zawartość pliku Rainmeter/Skins/Mass Effect 3 PL/Galaxy at War/Mass Effect 3 N7 HQ.txt (UWAGA, należy najpierw ustawić język strony na ANGIELSKI) i następnie odświeżcie skórkę. Powtórz tę akcję dla [link] , oraz pliku Mass Effect 3 N7 HQ Assets.txt i dla [link], oraz pliku Mass Effect 3 N7 HQ Main.txt (Pamiętaj aby zalogować się do swojego konta Origin) (Powtarzajcie te kroki przed każdym zaktualizowaniem skórki). Możecie zmienić wyświetlaną nazwę konta w pliku Mass Effect 3/@ Settings/Variables.inc

** Uruchom programy Dokumenty/Rainmeter/Skins/Mass Effect 3/Galaxy at War/N7 HQ GaW Download.exe N7 HQ Main Download.exe N7 HQ Rating Download.exe . Jeżeli programy same z siebie nie działają zobacz ***.

*** - Na stronie [link] wyloguj się i zaloguj ponownie do konta Origin (upewnij się że zaznaczysz „Remember me”)
-Na stronie [link] ustaw język na angielski
- W przeglądarce wejdź w opcje internetowe / zabezpieczenia i zmień poziom zabezpieczeń na najniższy możliwy. Uruchom program HQ GaW.exe , w przeglądarce przywróć poprzednie ustawienia zabezpieczeń
- W przeglądarce wejdź w opcje internetowe / prywatność i zmień poziom zabezpieczeń na najniższy możliwy uruchom program HQ GaW.exe , w przeglądarce przywróć poprzednie ustawienia zabezpieczeń
- Ostatecznym sposobem, jest zainstalowanie programu Microsoft Visual C# 2010 Express (lub odpowiednik), otwarcie nowego projektu (np.: w konsoli), wpisanie adresu strony [link] i kliknięcie na nim z przytrzymaniem Ctrl. Następnie zalogowanie się do swojego konta Origin w nowo otwartej zakładce programu.


Chcecie więcej języków moich skórek Mass Effect? Zobaczcie to.

Jeśli macie nowe pomysły na element to piszcie.

- Nie jestem częścią ekipy/pracowników BioWare/EA.
- Nie roszczę sobie praw do zawartości Mass Effect.
- Nie czerpię zysków z tego projektu
- Wszelkie prawa autorskie do znaków handlowych Mass Effect, elementów Mass Effect i wszelkich innych elementów związanych z Mass Effect są własnością BioWare/EA.
___________________________________________________

Jeżeli ktoś byłby na siłach, to szukam pomocy w zmodyfikowaniu nowej skórki do automatycznego wyłączania komputera we wskazanym momencie. Wstępny projekt skórki jest pod nazwą Mass Effect 3 PL/Coutdown shutdown/Shutdown.ini . Problemem jest:
1. zmiana elementów daty docelowej z wykorzystaniem Plugin=InputText
___________________________________________________

If anyone would be strong enough, I'm looking for help in modifying the new skins for the automatic shutdown at the indicated time. Draft skin is called Mass Effect 3/Coutdown shutdown / Shutdown.ini. The problem is:
1. change target date components using plugin = inputText
Add a Comment:
 
:iconbattousai124:
Battousai124 Featured By Owner Nov 24, 2013
I copied the source code of the sites for N7 HQ, N7 HQ Main and N7 HQ Assets. But for the life of me i can't figure out why my banner isn't shown correctly, the challenges part (General, Alien and Weapon Tabs) doesn't work and the galactic readiness doesn't work yet. Also I'd like to change the word "Kredyty" to "Credits". If there has been a demand of it I would even provide you with a translation to german if you're interested.
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Nov 25, 2013  Hobbyist Digital Artist

This problem is known to me, the reason are changes in rainmeter 3.0.0. It changed path of retrieve data and my programs download data and store them in old place.

I am working on patch and when I will solve it I will let you known.

 

I will also change language.inc file for English to change "Kredyty" to "Credits". Sorry for than :sorry:.

 

I will be very grateful for the German translation. Here you have a base for translation: fav.me/d5jjiq2

Reply
:iconbattousai124:
Battousai124 Featured By Owner Nov 25, 2013
Under System there is the fourth point "SWAP" can you tell me what it is, i don't know how to actually translate it^^
Reply
:iconbattousai124:
Battousai124 Featured By Owner Nov 25, 2013
Point 10, 11, 12 too please
Reply
:iconbattousai124:
Battousai124 Featured By Owner Nov 25, 2013
And under Map "L.Y."
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Nov 25, 2013  Hobbyist Digital Artist

Swap memory (or virtual memory) is a reserved amount of memory on your hard drive.

b:R -bits inside (I'm not sure about shortcut, it comes from the original skin.)

b:W - bits outside

bit - en.wikipedia.org/wiki/Bit

L.Y. - Light Years

Reply
:iconbattousai124:
Battousai124 Featured By Owner Nov 25, 2013
Lol ok thank you, third and fourth one are so obvious^^

pastebin.com/JevhGmgH

I hope its okay to give you a pastebin link

I tried to keep the content in the right sense (N7 Asset I copied from the bioware n7 hq german edition) a few i think polish parts i translated using Google translator. The Galactic Locations at the end of the file I tried to translate it but o dont know if in ME1 the names were actually like this.
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Nov 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks a lot for the translation.
However I found one error:
It should be "Author = Battousai124" :D

Have you checked whether all the lyrics after applying does not go beyond the boundaries of skins?
Reply
(1 Reply)
:iconfuckend:
Fuckend Featured By Owner Jan 14, 2013
When I try to open the file to install the skin, it says "Invalid Settings in fail...."
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Jan 14, 2013  Hobbyist Digital Artist
After your post I tried to install this skin and I was able to do it with no problems. The only thing I can think of is the version of your Rainmeter. Do you have the latest version (I have 2.4.0 r1678 - Nov 4 2012)? If not, go here and download it: [link]
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Oct 24, 2012  Hobbyist Digital Artist
Poll.
I need your advice. Do you prefer that I set the switching of colors by the middle button or leave free setting.
Write what you think.
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Jan 6, 2013  Hobbyist Digital Artist
Voting ended.
Reply
:iconcuclick:
Cuclick Featured By Owner Feb 11, 2013
Leave it free.

I am curios how you get the HQ data. You'r using some kind of API or something?
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Feb 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
I wrote a simple program in C#. Here you have details of it: [link]
Reply
:iconcuclick:
Cuclick Featured By Owner Feb 11, 2013
Thank you! Hope i can port it for Mac.
Reply
:iconmelllin:
Melllin Featured By Owner Feb 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
You're welcome. Use this as you want.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 24, 2012
File Size
122 MB
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,175 (1 today)
Favourites
11 (who?)
Comments
17
Downloads
938

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License.
×